Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Bij twijfel over de interpretatie van onderstaande dient dit kenbaar te worden gemaakt aan Sedna Software Development alvorens een overeenkomst wordt gesloten.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sedna Software Development en opdrachtgevers.

Artikel 2 – Offertes

2.1. Offertes van Sedna Software Development hebben een geldigheid van gedurende 2 weken na afgifte. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Bij de samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Sedna Software Development tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 – Technische eisen & documentatie

3.1. Sedna Software Development is er niet verantwoordelijk voor dat de programmatuur voldoet aan enige technische eisen, normen en/of voorschriften en/of standaarden zoals bijvoorbeeld W3C standaarden, search engine optimized url’s, etc. tenzij anders overeengekomen.

3.2. Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld.

3.3. Sedna Software Development is niet verantwoordelijk voor documentatie ten behoeve van het gebruik van de te leveren of geleverde zaken tenzij anders overeengekomen.

3.4. Sedna Software Development verzorgt standaard cross-browser compatibility voor de volgende browsers: Internet Explorer vanaf versie 9 en de meest recente versies van Firefox en Google Chrome, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 – Garantie

4.1. Sedna Software Development staat garant voor dagelijkse backups van programmatuur in ontwikkeling op eigen servers.

4.2. Sedna Software Development staat garant dat programmatuur zal voldoen aan de vooraf schriftelijk vastgelegde eisen

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Sedna Software Development is niet aansprakelijk voor verlies of schade van, aan of door programmatuur danwel door verrichte arbeid wanneer is overeengekomen dat de ontwikkeling van het product plaatsvindt op servers van derden.

5.2. Na in gebruikname van programmatuur en / of systemen en / of geleverde diensten door Sedna Software Development draagt de opdrachtgever zelf de verantwoording hiervoor.

5.3. Indien de opdrachtgevende partij bewust schade aanricht aan programmatuur danwel producten van derden danwel servers of enig ander in relatie tot Sedna Software Development zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

5.4. Sedna Software Development zal niet aanpsrakelijk zijn voor verlies of schade door overmacht of vertraging in de oplevering van de programmatuur danwel in de uitvoering van overeengekomen diensten.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Sedna Software Development hanteert een aanbetaling van 50% over het geoffreerde bedrag, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Sedna Software Development hanteert een betalingstermijn van 10 werkdagen na oplevering van de programmatuur of geleverde werkzaamheden, tenzijn anders overeengekomen.

6.3. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen aan Sedna Software Development, dan komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever/licentienemer. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd als buiten- gerechtelijke incassokosten 10% van de openstaande som. Indien Sedna Software Development aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Sedna Software Development en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Sedna Software Development onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 – Overmacht

Onder overmacht voor Sedna Software Development wordt tevens begrepen arbeidsongeschiktheid of verhindering van een van haar medewerkers danwel veroorzaakte schade door derden aan programmatuur en / of servers van Sedna Software Development.

Artikel 8 – Rechten en verplichtingen

8.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met Sedna Software Development zonder schriftelijke toestemming van Sedna Software Development aan derden over te dragen.

8.2. De opdrachtgever is verplicht om Sedna Software Development in staat te stellen om problemen omtrent de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sedna Software Development op te lossen. In ieder ander geval behoudt Sedna Software Development het recht op de overeengekomen vergoeding voor haar geleverde programmatuur danwel diensten.

8.3. Sedna Software Development behoudt zich het recht om de opdrachtgever te herinneren aan openstaande facturen via de bij Sedna Software Development kenbaar gemaakte communicatiemogelijkheden.

Artikel 9 – Onderhoudscontracten

9.1. Bij vroegtijdige contractbreuk door de afnemende partij dient een afkoopsom betaald te worden die gelijk is aan 80% van het resterende totaalbedrag. Sedna Software Development heeft het recht deze in 1 keer te incasseren

9.2. Bij misbruik van onze services en diensten heeft Sedna Software Development het recht het contract per direct te verbreken zonder enige financiële verplichting naar de andere partij.

Artikel 10 – Annulering overeenkomst

10.1. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst met Sedna Software Development tussentijds opzegt, zal opdrachtgever niettemin de overeengekomen vergoeding verschuldigd blijven.

10.2. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden waargemaakt, heeft Sedna Software Development het recht om de overeenkomst te allen tijde met directe ingang te ontbinden.